logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-02
АОП номер: 00193-2017-0001
Вид: Открита процедура
Наименование: „Избор на изпълнител за доставка и инсталиране на оборудване за учебни зали по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“.
Дата: 24.02.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-02-01 Решение 27.02.2017 г.
2 П-2017-02-03 Обявление 27.02.2017 г.
3 П-2017-02-04 Документация 27.02.2017 г.
4 П-2017-02-05 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - I-ви етап 27.02.2017 г.
5 П-2017-02-06 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - II-ри етап 10.03.2017 г.
6 П-2017-02-07 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 24.03.2017 г. 27.03.2017 г.
7 П-2017-02-08 Разяснения по условията на обществената поръчка на искане, постъпило на 27.03.2017 г. 29.03.2017 г.
8 П-2017-02-09 Решение за прекратяване на обособена позиция № 4 11.04.2017 г.