logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2017-05
АОП номер: 00193-2012-0019
Вид: Рамково споразомение
Наименование: ДОКУМЕНТАЦИЯ за участниците (във връзка със сключени през 2013 г. рамкови споразумения по реда но ЗОП (отм.)) за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения", по следните две обособени позиции: Обособена позиция 2 „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София и неговите поделения» Обособена позиция 3 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София и неговите поделения"
Дата: 02.03.2017 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2017-05-01 Документация 02.03.2017 г.
2 П-2017-05-02 Разяснения по условията на обществената поръчка 07.03.2017 г.
3 П-2017-05-03 Решение за определяне на изпълнител 21.03.2017 г.
4 П-2017-05-04 Протокол по чл.72 от ЗОП (отменен) 21.03.2017 г.