logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: ПП-2016-01
АОП номер: 9051828
Вид: Публична покана
Наименование: „Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики на сграда (учебен блок №3), собственост на Техническия университет – София, за осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията и за съставяне на технически паспорт на сградата по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите“.
Дата: 29.03.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПП-2016-01-01 Публична покана 29.03.2016 г.
2 ПП-2016-01-02 Документация 29.03.2016 г.
3 ПП-2016-01-03 Разяснение на въпрос, постъпил на 31.03.2016 01.04.2016 г.
4 ПП-2016-01-04 Разяснение на въпрос, постъпил на 01 април 2016 г. 04.04.2016 г.
5 ПП-2016-01-05 Съобщение за допусната техническа грешка 05.04.2016 г.
6 ПП-2016-01-06 Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП 13.05.2016 г.
7 ПП-2016-01-07 Договор № З-25/26.05.2016 г. 08.06.2016 г.
8 ПП-2016-01-08 Договор - приложение (първа част) към Договор № З-25/26.05.2016 г. 08.06.2016 г.
9 ПП-2016-01-09 Договор - приложение (втора част) към Договор № З-25/26.05.2016 г. 08.06.2016 г.
10 ПП-2016-01-10 Информация за извършено плащане по договор З-25/26.05.2016 г. Тобо Проджект ДЗЗД от ТУ-София 07.11.2016 г.