logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: С-2016-01
АОП номер: 9054267
Вид: Събиране на оферти с обява
Наименование: „Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики на сгради на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи /ПГ по КТС/ към ТУ - София за осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията и за съставяне на технически паспорт на сградите по реда на Наредба No 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите“.
Дата: 12.07.2016 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 С-2016-01-01 Обява за събиране на оферти 12.07.2016 г.
2 С-2016-01-02 Документация 12.07.2016 г.
3 С-2016-01-03 Информация за публикувана в Профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12.07.2016 г.
4 С-2016-01-04 Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП 28.07.2016 г.
5 С-2016-01-05 Договор 04.08.2016 г.