logo profile

Публични покани

Показване на 1-10 от 22.

Публична покана № ПП-2016-04: „Избор на изпълнител (проектант) за изработване на инвестиционен проект за основно обновяване на ограждащите конструкции, системата за отопление и системата за осветление на учебен блок № 3, и модернизация на образователния процес чрез изграждане на съвременни системи за вентилация и осветление в 2 лекционни аули в блок № 3 и 4 лекционни аули в блок № 1 на Технически университет–София“.

Дата на публикуване: 14.04.2016 г.

Публична покана № ПП-2016-03: “Извънгаранционно абонаментно поддържане на специализирано полиграфическо техническо оборудване на ИТУС към НИС на ТУ – София”

Дата на публикуване: 14.04.2016 г.

Публична покана № ПП-2016-02: „Доставка на специализирана високопроизводителна терминална модулна изчислителна система”

Дата на публикуване: 14.04.2016 г.

Публична покана № ПП-2016-01: „Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики на сграда (учебен блок №3), собственост на Техническия университет – София, за осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията и за съставяне на технически паспорт на сградата по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите“.

Дата на публикуване: 29.03.2016 г.

Публична покана № ПП-2015-12: “Застраховане на МПС и плавателни съдове на ТУ - София”

Дата на публикуване: 03.11.2015 г.

Публична покана № ПП-2015-11: "Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ-София"

Дата на публикуване: 29.10.2015 г.

Публична покана № ПП-2015-10: „Доставка на измервателни уреди за ТУ - София”

Дата на публикуване: 20.10.2015 г.

Публична покана № ПП-2015-09: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София и изнесените звена”

Дата на публикуване: 31.08.2015 г.

Публична покана № ПП-2015-08: Доставка на книги и учебници за учебния процес на ТУ – София

Дата на публикуване: 19.08.2015 г.

Публична покана № ПП-2015-07: „Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София“

Дата на публикуване: 04.08.2015 г.