logo profile

Обществени поръчки

Показване на 1-10 от 286.

Събиране на оферти с обява № С-2020-09: Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-08: Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-27: "Доставка на природен газ за нуждите на ТУ-София – КЕЕ База Ботевград"

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-26: "Доставка на природен газ за нуждите на Филиал Пловдив - ТУ-София"

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-25: „Предоставяне на застраховка „Злополука“ по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" на ТУ-София, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Дата на публикуване: 18.05.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-07: „Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ-София“

Дата на публикуване: 08.05.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-24: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане на кабинети, зали и общежития за нуждите на Технически университет - София и изнесените звена

Дата на публикуване: 20.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-23: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020” обособена позиция № 1: Цифров осцилоскоп 1Ghz, 4 канала, sample rate 5 Gs/s, спектрален анализатор обособена позиция № 2: Спектрален анализатор 9KHz-6.2GHz, честотна лента 40 MHz обособена позиция № 3: Логически анализатор за разнотипни интерфейсни шини обособена позиция № 4: Компактна цифрова станция за запояване обособена позиция № 5: Станция с горещ въздух обособена позиция № 6: Инфрачервена станция за подгряване на платки обособена позиция № 7: Манекен за сърдечна стимулация + CPR монитор и аксесоари

Дата на публикуване: 20.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-22: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София".

Дата на публикуване: 20.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-21: „Доставка на ново компютърно оборудване по договори на НИС при Технически университет-София“

Дата на публикуване: 20.03.2020 г.