logo profile

Обществени поръчки

Показване на 11-20 от 286.

Процедури по ЗОП № П-2020-20: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“

Дата на публикуване: 20.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-19: Процедура № 01–05 Обзавеждане на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004

Дата на публикуване: 20.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-18: „Доставка на ново компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София“

Дата на публикуване: 20.03.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-06: Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-17: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София“

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-05: „Разработка на софтуерни модули към информационна система на одобрени програми за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти”

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-16: "Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил с нормална проходимост (седан) за нуждите на Техническия университет - София"

Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-15: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ обособена позиция № 1: Специализирана акустична камера за заснемане разпределението на нивото на звуково налягане. обособена позиция № 2: Комплекс за физическо валидиране на мехатронни системи, подложени на механични въздействия.

Дата на публикуване: 17.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-14: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет – София“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Дата на публикуване: 16.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-13: «Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008" Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020», по обособени позиции: Обособена позиция 1: Модулна система за електрохимичен синтез и Ротиращ дисков електрод с аксесоари (2 бр. накрайници и термостатирани клетки с капак и държач за електроди) Обособена позиция 2: Мощно високоволтово захранване с компютърен интерфейс и софтуер за управление Обособена позиция 3: Мултимер с компютърен интерфейс и софтуер за снемане и запис на данните Обособена позиция 4: Лабораторна камина Обособена позиция 5: Дебеломер с външна сонда за покрития върху феромагнитна и неферомагнитна основа с USB и захранващ адаптер, специализиран софтуер

Дата на публикуване: 13.03.2020 г.