logo profile

Обществени поръчки

Показване на 11-20 от 300.

Процедури по ЗОП № П-2020-30: „Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град“.

Дата на публикуване: 10.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-29: „Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ – София и по договори на НИС при Технически университет-София“

Дата на публикуване: 10.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-28: „ДОСТАВКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ – СОФИЯ И ПО ДОГОВОРИ НА НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ“

Дата на публикуване: 10.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-10: „Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София”

Дата на публикуване: 05.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-09: Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-08: Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-27: "Доставка на природен газ за нуждите на ТУ-София – КЕЕ База Ботевград"

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-26: "Доставка на природен газ за нуждите на Филиал Пловдив - ТУ-София"

Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-25: „Предоставяне на застраховка „Злополука“ по проект BG05M2OP001-2.013-0001 "Студентски практики - фаза 2" на ТУ-София, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Дата на публикуване: 18.05.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-07: „Абонамент за лицензиран достъп до научни бази данни за нуждите на ТУ-София“

Дата на публикуване: 08.05.2020 г.