logo profile

Обществени поръчки

Показване на 51-60 от 286.

Процедури по ЗОП № П-2019-49: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ обособена позиция № 1: Комплекс за физическо валидиране на мехатронни системи, подложени на механични въздействия обособена позиция № 2: Високоскоростна камера

Дата на публикуване: 31.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-48: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”. обособена позиция № 1: „Специализирана акустична камера за заснемане разпределението на нивото на звуково налягане“ обособена позиция № 2: „Специализирана система за безконтактно измерване на вибрации“ обособена позиция № 3: Сканираща система за фабрични конструкции и помещения

Дата на публикуване: 31.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-09: Доставка на работно и униформено облекло за нуждите на ТУ - София.

Дата на публикуване: 28.10.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-09: „Извършване на извънгаранционен ремонт на климатични системи за нуждите на ЦУ, СОС и ТУЕС на ТУ - София"

Дата на публикуване: 28.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-47: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по "Специални електрозадвижвания в роботиката" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

Дата на публикуване: 24.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-46: „Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ - София”

Дата на публикуване: 22.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-45: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”Обособена позиция 1: Процесна камера за изграждане на покрития;Обособена позиция 2: Роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация.

Дата на публикуване: 18.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-44: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-43: Доставка на спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото)

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.