logo profile

Обществени поръчки

Показване на 1-10 от 300.

Събиране на оферти с обява № С-2020-13: „Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване в ТУ – София и изнесените звена” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на ТУ-София – ЦУ; Обособена позиция 2: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на пожароизвестителна система SSS-1000 за нуждите на ТУ-София - ЦУ; Обособена позиция 3: Извънгаранционна и абонаментна техническа поддръжка на сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и системи за пожароизвестяване за нуждите на СОС при ТУ – София

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-37: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на Субпикосекундна Лазерна Система за изследване и разработване на високоскоростни микро- и нанотехнологии" за нуждите на Технически университет - София и Институт по физика на твърдото тяло към Българска академия на науките". - съвместно възлагане. Обществената поръчка се финансира по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР).

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-36: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-35: „Доставка на строителни материали, ВиК материали, инструменти и части за инструменти за нуждите на Технически университет – София и неговите звена“

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-34: „Организиране на събития за нуждите на Технически университет – София“

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-33: „Доставка на осцилоскопи и сонди за осцилоскопи за нуждите на ТУ-София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-12: „Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София”

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-11: „Извършване на основен ремонт на покриви на бл. 12, 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В от студентските общежития на Технически университет - София”

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-32: Доставка на интегрирана лазерна технологична система за микро- и нанообработка на материали за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-31: "Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково"

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.