logo profile

Обществени поръчки

Показване на 41-50 от 286.

Събиране на оферти с обява № С-2019-11: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 15.11.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-11: "Лицензиран държавен технически надзор на съоръжения с повишена опасност“

Дата на публикуване: 12.11.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-10: "Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители, годишна проверка на пожарни касети и пожарни кранове; закупуване на пожарогасители за нуждите на ТУ – София" за 2019 год.

Дата на публикуване: 11.11.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-10: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ- София» Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-55: Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-54: Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Дата на публикуване: 05.11.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-53: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008" Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020”

Дата на публикуване: 31.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-52: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

Дата на публикуване: 31.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-51: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автомобилни мехатронни системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 31.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-50: „Доставка на специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.” обособена позиция № 1: Специализиран софтуер за моделиране на електронни схеми. обособена позиция № 2: Специализиран софтуер за събиране и обработка на данни и дистанционно управление на експерименти. обособена позиция № 3: Специализиран софтуер за симулиране и синтез. обособена позиция № 4: Специализиран софтуер за симулационно моделиране на акустични потоци и мултифизични анализи обособена позиция № 5: Visual Studio Professional.

Дата на публикуване: 31.10.2019 г.