logo profile

Обществени поръчки

Показване на 41-50 от 300.

Процедури по ЗОП № П-2020-06: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за измерване и събиране на данни за параметрите на трафика и за анализ и обработка на физиологични параметри за изграждане на лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 02.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-05: Доставка на система вентилаторна за генериране на въздушен поток за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

Дата на публикуване: 02.03.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-04: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

Дата на публикуване: 24.02.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-03: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по "Специални електрозадвижвания в роботиката" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

Дата на публикуване: 14.02.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-02: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Интелигентни автоматизирани производствени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002.0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”.

Дата на публикуване: 14.02.2020 г.

Процедури по ЗОП № П-2020-01: Доставка на нови консумативи за копирна и печатаща техника по договори с ФНИ и за НИС на Технически Университет - София

Дата на публикуване: 11.02.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-04: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София - малки предприятия „МОД – МАН“

Дата на публикуване: 06.02.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-03: „Извършване на извънгаранционен ремонт на компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 03.02.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-02: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София”по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ТУ – София и обособените му звена” Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатични инсталации нуждите на НПГ по КТС Правец“

Дата на публикуване: 27.01.2020 г.

Събиране на оферти с обява № С-2020-01: „Осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София - малки предприятия „МОД – МАН“

Дата на публикуване: 24.01.2020 г.