logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-03
АОП номер: 00193-2020-0003
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-07
Вид: Открита процедура
Наименование: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по "Специални електрозадвижвания в роботиката" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"
Дата: 14.02.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-03-01 Решение 17.02.2020 г.
2 П-2020-03-02 Обявление 17.02.2020 г.
3 П-2020-03-03 Документация 18.02.2020 г.
4 П-2020-03-04 Електронен ЕЕДОП 18.02.2020 г.
5 П-2020-03-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 21.05.2020 г.
6 П-2020-03-06 Решение за определяне на изпълнител 29.06.2020 г.
7 П-2020-03-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 29.06.2020 г.