logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-03
АОП номер: 00193-2020-0003
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-07
Вид: Открита процедура
Наименование: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по "Специални електрозадвижвания в роботиката" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"
Дата: 14.02.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-03-01 Решение 17.02.2020 г.
2 П-2020-03-02 Обявление 17.02.2020 г.
3 П-2020-03-03 Документация 18.02.2020 г.
4 П-2020-03-04 Електронен ЕЕДОП 18.02.2020 г.
5 П-2020-03-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 21.05.2020 г.
6 П-2020-03-06 Решение за определяне на изпълнител 29.06.2020 г.
7 П-2020-03-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 29.06.2020 г.
8 П-2020-03-08 Обявление за възложена поръчка 10.08.2020 г.
9 П-2020-03-09 Договор № З-118/04.08.2020 г. 10.08.2020 г.
10 П-2020-03-10 Приложение към договор - част I 10.08.2020 г.
11 П-2020-03-11 Приложение към договор - част II 10.08.2020 г.
12 П-2020-03-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.01.2021 г.