logo profile

Информация за Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Номер: ПК-2019-07
Вид: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Наименование: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по "Специални електрозадвижвания в роботиката" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01. Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 23.08.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПК-2019-07-01 Покана 23.08.2019 г.
2 ПК-2019-07-02 Индикативни Оферти 28.08.2019 г.
3 ПК-2019-07-03 Индикативни Оферти 29.08.2019 г.