logo profile

Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица

Показване на 1-10 от 23.

Събиране на оферти с обява № С-2018-05: „Изготвяне на технически проект и извършване на строително - монтажни работи /инженеринг/ на помещения в учебен блок № 4 на ТУ - София с цел Създаване на Център за данни (Data център)“

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-04: „Извънгаранционен ремонт на компютри и периферна компютърна техника за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 20.02.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-03: “Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. София“ Обособена позиция № 2: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. Пловдив“ Обособена позиция № 3: „Медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ – София, извършвани в гр. Сливен“

Дата на публикуване: 12.02.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-02: “Избор на Служба по трудова медицина (СТМ) за абонаментно обслужване по здравословни и безопасни условия на труд на работещите в ТУ - София”.

Дата на публикуване: 18.01.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2018-01: “Извършване на медицински прегледи и изследвания на работещите в ТУ - София”

Дата на публикуване: 11.01.2018 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-12: "Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове на ТУ - София"

Дата на публикуване: 12.12.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-11: „Застраховане на моторни превозни средства (МПС) и плавателни съдове на: “ТУ - София ЦУ”; “ТУ-София - филиал Пловдив”; „Учебно-експериментално предприятие (УЕП) към ТУ - София“; “ТУ-София - Студентски общежития и столове (СОС)”; “ТУ-София - УСОБ - Семково”; “ТУ-София - УСОБ - Созопол”.

Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-10: „Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ - София“

Дата на публикуване: 14.11.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-09: „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“(запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) Обособена позиция № 2: „Доставка на копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“

Дата на публикуване: 08.09.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-08: „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)”

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.