logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-06
АОП номер: 00193-2020-0006
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за измерване и събиране на данни за параметрите на трафика и за анализ и обработка на физиологични параметри за изграждане на лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 02.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-06-01 Решение 05.03.2020 г.
2 П-2020-06-02 Обявление 05.03.2020 г.
3 П-2020-06-03 Документация 06.03.2020 г.
4 П-2020-06-04 Електронен ЕЕДОП 06.03.2020 г.
5 П-2020-06-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 27.03.2020 г. 31.03.2020 г.
6 П-2020-06-06 Разяснения по условията на обществената поръчка 10.04.2020 г.
7 П-2020-06-07 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 13.04.2020 г. 16.04.2020 г.
8 П-2020-06-08 Разяснения по условията на обществената поръчка 21.04.2020 г.
9 П-2020-06-09 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 23.04.2020 г.
10 П-2020-06-10 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 05.08.2020 г.
11 П-2020-06-11 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 01.10.2020 г.
12 П-2020-06-12 Протоколи и окончателен доклад на комисията 21.10.2020 г.
13 П-2020-06-13 Решение за определяне на изпълнител 21.10.2020 г.
14 П-2020-06-14 Обявление за възложена поръчка 30.11.2020 г.
15 П-2020-06-15 Договор № З-164/25.11.2020 г. 30.11.2020 г.
16 П-2020-06-16 Приложение към договор № З-164/25.11.2020 г. - част I 30.11.2020 г.
17 П-2020-06-17 Обявление за възложена поръчка № З-164/25.11.2020 г. - част II 30.11.2020 г.
18 П-2020-06-18 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 10.12.2020 г.
19 П-2020-06-19 Съобщение - Договор № З-164/25.11.20 г., става З-175/01.12.20 г. - Допълнително-споразумение 10.12.2020 г.
20 П-2020-06-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 16.06.2021 г.