logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-06
АОП номер: 00193-2020-0006
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за измерване и събиране на данни за параметрите на трафика и за анализ и обработка на физиологични параметри за изграждане на лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 02.03.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-06-01 Решение 05.03.2020 г.
2 П-2020-06-02 Обявление 05.03.2020 г.
3 П-2020-06-03 Документация 06.03.2020 г.
4 П-2020-06-04 Електронен ЕЕДОП 06.03.2020 г.
5 П-2020-06-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпроси, постъпили на 27.03.2020 г. 31.03.2020 г.
6 П-2020-06-06 Разяснения по условията на обществената поръчка 10.04.2020 г.
7 П-2020-06-07 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос, постъпил на 13.04.2020 г. 16.04.2020 г.
8 П-2020-06-08 Разяснения по условията на обществената поръчка 21.04.2020 г.
9 П-2020-06-09 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 23.04.2020 г.
10 П-2020-06-10 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 05.08.2020 г.