logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2020-04
АОП номер: 00193-2020-0004
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.
Дата: 24.02.2020 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2020-04-01 Решение 27.02.2020 г.
2 П-2020-04-02 Обявление 27.02.2020 г.
3 П-2020-04-03 Документация 28.02.2020 г.
4 П-2020-04-04 Електронен ЕЕДОП 28.02.2020 г.
5 П-2020-04-05 Решение за прекратяване 05.03.2020 г.
6 П-2020-04-06 Обявление за възложена поръчка - прекртяване 20.03.2020 г.