logo profile

Обществени поръчки

Показване на 81-90 от 286.

Събиране на оферти с обява № С-2019-06: Доставка и гаранционно обслужване на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван за нуждите на Технически Университет София, Филиал Пловдив

Дата на публикуване: 20.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-32: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол 15 от Студентските общежития и столове на ТУ – София"

Дата на публикуване: 19.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-31: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, филиал Пловдив”

Дата на публикуване: 19.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-30: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец”

Дата на публикуване: 19.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-29: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове“ Обособена позиция № 2 „Полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове"

Дата на публикуване: 19.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-28: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 13.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-27: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“

Дата на публикуване: 04.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-26: „Доставка на Безехова камера и измервателни антени по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Дата на публикуване: 04.09.2019 г.