logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-34
АОП номер: 00193-2019-0032
Вид: Открита процедура
Наименование: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, УСОБ Семково
Дата: 26.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-34-01 Решение 30.09.2019 г.
2 П-2019-34-02 Обявление 30.09.2019 г.
3 П-2019-34-04 Документация 01.10.2019 г.
4 П-2019-34-05 Електронен ЕЕДОП 01.10.2019 г.
5 П-2019-34-06 Разяснения по условията на обществената поръчка 23.10.2019 г.
6 П-2019-34-07 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 14.11.2019 г.
7 П-2019-34-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 25.11.2019 г.
8 П-2019-34-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 02.12.2019 г.
9 П-2019-34-10 Решение за определяне на изпълнител 02.12.2019 г.
10 П-2019-34-11 Обявление за възложена поръчка 08.01.2020 г.
11 П-2019-34-12 Договор за обособена позиция 1 - № З-151/20.12.2019 г. 08.01.2020 г.
12 П-2019-34-13 Договор за обособена позиция 2 - № З-152/20.12.2019 г. 08.01.2020 г.
13 П-2019-34-14 Договор за обособена позиция 3 - № З-153/20.12.2019 г. 08.01.2020 г.
14 П-2019-34-15 Договор за обособена позиция 4 - № З-154/20.12.2019 г. 08.01.2020 г.
15 П-2019-34-16 Договор за обособена позиция 5 - № З-155/20.12.2019 г. 08.01.2020 г.
16 П-2019-34-17 Договор за обособена позиция 6 - № З-156/20.12.2019 г. 08.01.2020 г.
17 П-2019-34-18 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 15.01.2021 г.
18 П-2019-34-19 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 15.01.2021 г.
19 П-2019-34-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 15.01.2021 г.
20 П-2019-34-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 15.01.2021 г.
21 П-2019-34-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 15.01.2021 г.
22 П-2019-34-23 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 15.01.2021 г.