logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-33
АОП номер: 00193-2019-0033
Вид: Открита процедура
Наименование: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на Стол № 252 и Стол № 268 от Студентски общежития и столове на ТУ-София"
Дата: 26.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-33-01 Решение 30.09.2019 г.
2 П-2019-33-02 Обявление 30.09.2019 г.
3 П-2019-33-03 Документация 01.10.2019 г.
4 П-2019-33-04 Електронен ЕЕДОП 01.10.2019 г.
5 П-2019-33-05 Разяснения по условията на обществената поръчка , на въпрос постъпил на 25.10.2019 г. 25.10.2019 г.
6 П-2019-33-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 23.01.2020 г.
7 П-2019-33-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 23.04.2020 г.
8 П-2019-33-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 14.05.2020 г.
9 П-2019-33-09 Решение за определяне на изпълнител 14.05.2020 г.
10 П-2019-33-10 Решение № ОП- 251/18.06.2020 г. 18.06.2020 г.
11 П-2019-33-11 Обявление за възложена поръчка 13.07.2020 г.
12 П-2019-33-12 Договор № З-106/29.06.2020 г. - за обособена позиция 1 13.07.2020 г.
13 П-2019-33-13 Договор № З-105/29.06.2020 г. - за обособена позиция 3 13.07.2020 г.
14 П-2019-33-14 Протоколи и окончателен доклад на комисията по обособена позиция № 2 14.07.2020 г.
15 П-2019-33-15 Решение за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2 14.07.2020 г.
16 П-2019-33-16 Решение за прекратяване в частта по обособена позиция № 4 16.07.2020 г.
17 П-2019-33-17 Обявление за възложена поръчка - прекратяване в частта по обособена позиция № 4 30.07.2020 г.
18 П-2019-33-18 Обявление за възложена поръчка 14.08.2020 г.
19 П-2019-33-19 Договор № З-120/06.08.2020 г. - по обособена позиция № 2 14.08.2020 г.
20 П-2019-33-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.07.2021 г.
21 П-2019-33-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.07.2021 г.
22 П-2019-33-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 14.07.2021 г.