logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-41
АОП номер: 00193-2019-0040
Вид: Публично състезание
Наименование: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван, със система за задвижване на четирите колела (4х4), за нуждите на Технически Университет София, Филиал Пловдив“
Дата: 02.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-41-01 Решение 02.10.2019 г.
2 П-2019-41-02 Обявление 02.10.2019 г.
3 П-2019-41-03 Документация 02.10.2019 г.
4 П-2019-41-04 Електронен ЕЕДОП 02.10.2019 г.
5 П-2019-41-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 05.11.2019 г.
6 П-2019-41-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 12.11.2019 г.
7 П-2019-41-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 18.11.2019 г.
8 П-2019-41-08 Решение за определяне на изпълнител 18.11.2019 г.
9 П-2019-41-09 Обявление за възложена поръчка 12.12.2019 г.
10 П-2019-41-10 Договор № З-141/05.12.2019 г. 12.12.2019 г.
11 П-2019-41-11 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.04.2020 г.