logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-40
АОП номер: 00193-2019-0039
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-05
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01.Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 01.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-40-01 Решение 04.10.2019 г.
2 П-2019-40-02 Обявление 04.10.2019 г.
3 П-2019-40-03 Документация 04.10.2019 г.
4 П-2019-40-04 Електронен ЕЕДОП 04.10.2019 г.
5 П-2019-40-05 Разяснения по условията на обществената поръчка на въпрос постъпил на 31.10.2019 г. 04.11.2019 г.
6 П-2019-40-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 13.01.2020 г.
7 П-2019-40-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 24.01.2020 г.
8 П-2019-40-08 Решение за определяне на изпълнител 05.02.2020 г.
9 П-2019-40-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 05.02.2020 г.
10 П-2019-40-10 Обявление за възложена поръчка 27.03.2020 г.
11 П-2019-40-11 Договор № З-44/09.03.2020 г. - обособена позиция 1 27.03.2020 г.
12 П-2019-40-12 Договор № З-43/09.03.2020 г. - обособена позиция 2 27.03.2020 г.
13 П-2019-40-13 Договор № З-52/16.03.2020 г. - обособена позиция 4 27.03.2020 г.
14 П-2019-40-14 Договор № З-46/11.03.2020 г. - обособена позиция 2 27.03.2020 г.
15 П-2019-40-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.05.2020 г.
16 П-2019-40-16 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция - 3 28.05.2020 г.
17 П-2019-40-17 Договор № З-69/14.04.2020 г. - обособена позиция 3 28.05.2020 г.
18 П-2019-40-18 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 22.07.2020 г.
19 П-2019-40-19 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 05.11.2020 г.
20 П-2019-40-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.11.2020 г.
21 П-2019-40-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.11.2020 г.