logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-40
АОП номер: 00193-2019-0039
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-05
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01.Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 01.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-40-01 Решение 04.10.2019 г.
2 П-2019-40-02 Обявление 04.10.2019 г.
3 П-2019-40-03 Документация 04.10.2019 г.
4 П-2019-40-04 Електронен ЕЕДОП 04.10.2019 г.