logo profile

Информация за Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Номер: ПК-2019-05
Вид: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Наименование: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01.Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 06.08.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПК-2019-05-01 Покана 06.08.2019 г.
2 ПК-2019-05-02 Индикативни Оферти 12.08.2019 г.
3 ПК-2019-05-03 Индикативни Оферти 12.08.2019 г.
4 ПК-2019-05-04 Индикативни Оферти 12.08.2019 г.
5 ПК-2019-05-05 Индикативни Оферти 13.08.2019 г.
6 ПК-2019-05-06 Индикативни Оферти 13.08.2019 г.
7 ПК-2019-05-07 Отговори на потенциални участници 13.08.2019 г.