logo profile

Обществени поръчки

Показване на 121-130 от 300.

Процедури по ЗОП № П-2019-16: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по обособени позиции.

Дата на публикуване: 25.06.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-15: „Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София, Институт по механика – БАН и Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 24.06.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-14: „Организиране на събития за нуждите на Техническия университет-София"

Дата на публикуване: 04.06.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-06: „Доставка на В и К материали за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-05: „Доставка на железария за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ, НПГ по КТС гр. Правец и ТУЕС гр. София Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-04: „Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ – София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка за ТУ – София – ЦУ, КЕЕ и ТУЕС Обособена позиция 2: Доставка за отдел „Студентски общежития и столове“ към ТУ – София

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-03: „Доставка на електродомакински уреди за нуждите на ТУ – София“

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-13: „Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: „Обособяване на две помещения във фоайето във Втори корпус и пускане в експлоатация на пътна станция за система за измерване и събиране на параметри на трафика за нуждите на ТУ-София, Филиал Пловдив“, по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 12.04.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-02: „Абонаментно обслужване на щатния персонал на ТУ – София от Служба трудова медицина за 2019 г.“

Дата на публикуване: 19.03.2019 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Процедури по ЗОП № П-2019-12: „Осигуряване на материали за публичност и информация за нуждите на проект УНИТе"- съвместно възлагане

Дата на публикуване: 28.02.2019 г.