logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-16
АОП номер: 00193-2019-0015
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по обособени позиции.
Дата: 25.06.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-16-01 Решение 28.06.2019 г.
2 П-2019-16-02 Обявление 28.06.2019 г.
3 П-2019-16-03 Документация 28.06.2019 г.
4 П-2019-16-04 Електронен ЕЕДОП 28.06.2019 г.
5 П-2019-16-05 Обявление за изменение 11.07.2019 г.
6 П-2019-16-06 Документация - коригирана 11.07.2019 г.
7 П-2019-16-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 11.09.2019 г.
8 П-2019-16-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 17.09.2019 г.
9 П-2019-16-09 Решение за определяне на изпълнител 17.09.2019 г.
10 П-2019-16-10 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1: Договор № З-96/30.09.2019 г.; за обособена позиция 2: Договор № З-98/30.09.2019 г. 11.10.2019 г.
11 П-2019-16-11 Договор № З-96/30.09.2019 г. 11.10.2019 г.
12 П-2019-16-12 Договор № З-98/30.09.2019 г. 11.10.2019 г.
13 П-2019-16-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.04.2020 г.
14 П-2019-16-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 30.04.2020 г.