logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-16
АОП номер: 00193-2019-0015
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по обособени позиции.
Дата: 25.06.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-16-01 Решение 28.06.2019 г.
2 П-2019-16-02 Обявление 28.06.2019 г.
3 П-2019-16-03 Документация 28.06.2019 г.
4 П-2019-16-04 Електронен ЕЕДОП 28.06.2019 г.
5 П-2019-16-05 Обявление за изменение 11.07.2019 г.
6 П-2019-16-06 Документация - коригирана 11.07.2019 г.