logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-13
АОП номер: 00193-2019-0012
Вид: Открита процедура
Наименование: „Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: „Обособяване на две помещения във фоайето във Втори корпус и пускане в експлоатация на пътна станция за система за измерване и събиране на параметри на трафика за нуждите на ТУ-София, Филиал Пловдив“, по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 12.04.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-13-01 Решение 15.04.2019 г.
2 П-2019-13-02 Обявление 15.04.2019 г.
3 П-2019-13-03 Документация 16.04.2019 г.
4 П-2019-13-04 Електронен ЕЕДОП 16.04.2019 г.
5 П-2019-13-06 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 23.10.2019 г.
6 П-2019-13-07 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 31.10.2019 г.
7 П-2019-13-08 Решение за определяне на изпълнител 13.11.2019 г.
8 П-2019-13-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 13.11.2019 г.
9 П-2019-13-10 Обявление за възложена поръчка 10.01.2020 г.
10 П-2019-13-11 Договор № З-145/18.12.2019 г. и приложение към него част I 10.01.2020 г.
11 П-2019-13-12 Приложение към договор № З-145/18.12.2019 г. - част II 10.01.2020 г.
12 П-2019-13-13 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 25.01.2021 г.
13 П-2019-13-14 Допълнително споразумение към сключен договор № З-145/18.12.2019 г. 25.01.2021 г.
14 П-2019-13-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 13.04.2021 г.