logo profile

Обществени поръчки

Показване на 71-80 от 257.

Процедури по ЗОП № П-2019-19: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“

Дата на публикуване: 25.07.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-18: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНКУРС НА НИС И ДОГОВОРИ С ФНИ

Дата на публикуване: 09.07.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-17: “Поддръжка и ремонт на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София”

Дата на публикуване: 05.07.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-16: „Доставка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по обособени позиции.

Дата на публикуване: 25.06.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-15: „Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София, Институт по механика – БАН и Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 24.06.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-14: „Организиране на събития за нуждите на Техническия университет-София"

Дата на публикуване: 04.06.2019 г.