logo profile

Обществени поръчки

Показване на 71-80 от 300.

Процедури по ЗОП № П-2019-46: „Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ - София”

Дата на публикуване: 22.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-45: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”Обособена позиция 1: Процесна камера за изграждане на покрития;Обособена позиция 2: Роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация.

Дата на публикуване: 18.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-44: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-43: Доставка на спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото)

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-42: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автономни летателни апарати“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002.0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-08: „Доставка на електроматериали за нуждите на Технически университет - София“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-07: "Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ - София“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-08: „Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения и съоръжения с повишена опасност за нуждите на ТУ-София-ЦУ“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител