logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-46
АОП номер: 00193-2019-0045
Вид: Публично състезание
Наименование: „Доставка на средства за презентация за нуждите на ТУ - София”
Дата: 22.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-46-01 Решение 22.10.2019 г.
2 П-2019-46-02 Обявление 22.10.2019 г.
3 П-2019-46-03 Документация 22.10.2019 г.
4 П-2019-46-04 Електронен ЕЕДОП 22.10.2019 г.
5 П-2019-46-05 Разяснения по условията на обществената поръчка 06.11.2019 г.
6 П-2019-46-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 22.11.2019 г.
7 П-2019-46-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 03.12.2019 г.
8 П-2019-46-08 Решение за определяне на изпълнител 03.12.2019 г.
9 П-2019-46-09 Договор № З-13/17.01.2020г. 24.01.2020 г.
10 П-2019-46-10 Обявление за възложена поръчка 24.01.2020 г.
11 П-2019-46-11 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 08.06.2020 г.