logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-43
АОП номер: 00193-2019-0042
Вид: Открита процедура
Наименование: Доставка на спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото)
Дата: 17.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-43-01 Решение 21.10.2019 г.
2 П-2019-43-02 Обявление 21.10.2019 г.
3 П-2019-43-03 Документация 22.10.2019 г.
4 П-2019-43-04 Електронен ЕЕДОП 22.10.2019 г.
5 П-2019-43-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 02.01.2020 г.
6 П-2019-43-06 Решение за определяне на изпълнител 20.01.2020 г.
7 П-2019-43-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.01.2020 г.
8 П-2019-43-08 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 06.03.2020 г.
9 П-2019-43-09 Обявление за възложена поръчка 12.03.2020 г.
10 П-2019-43-10 Договор № З-28/25.02.2020 г. 12.03.2020 г.
11 П-2019-43-11 Приложение към договор № З-28/25.02.2020 г.: 12.03.2020 г.
12 П-2019-43-12 Допълнително споразумение към сключен договор 30.04.2020 г.
13 П-2019-43-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17.07.2020 г.