logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-42
АОП номер: 00193-2019-0041
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-11
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автономни летателни апарати“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002.0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”
Дата: 17.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-42-01 Решение 21.10.2019 г.
2 П-2019-42-02 Обявление 21.10.2019 г.
3 П-2019-42-03 Документация 22.10.2019 г.
4 П-2019-42-04 Електронен ЕЕДОП 22.10.2019 г.
5 П-2019-42-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 12.12.2019 г.
6 П-2019-42-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 03.01.2020 г.
7 П-2019-42-07 Решение за определяне на изпълнител 29.01.2020 г.
8 П-2019-42-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 29.01.2020 г.
9 П-2019-42-09 Обявление за възложена поръчка 02.03.2020 г.
10 П-2019-42-10 Договор № З-17/17.02.2020 г. 02.03.2020 г.
11 П-2019-42-11 Договор № З-29/25.02.2020 г. 02.03.2020 г.
12 П-2019-42-12 Договор № З-30/25.02.2020 г. 02.03.2020 г.
13 П-2019-42-13 Договор № З-31/25.02.2020 г. 02.03.2020 г.
14 П-2019-42-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 24.04.2020 г.
15 П-2019-42-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.05.2020 г.
16 П-2019-42-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.05.2020 г.
17 П-2019-42-17 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 04.06.2020 г.