logo profile

Обществени поръчки

Показване на 61-70 от 286.

Процедури по ЗОП № П-2019-42: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автономни летателни апарати“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002.0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020”

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-08: „Доставка на електроматериали за нуждите на Технически университет - София“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Събиране на оферти с обява № С-2019-07: "Доставка на инструменти и части за инструменти за нуждите на ТУ - София“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-08: „Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения и съоръжения с повишена опасност за нуждите на ТУ-София-ЦУ“

Дата на публикуване: 17.10.2019 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2019-07: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2019 г.“

Дата на публикуване: 09.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-41: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил – пътнически ван, със система за задвижване на четирите колела (4х4), за нуждите на Технически Университет София, Филиал Пловдив“

Дата на публикуване: 02.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-40: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по " Умни и специализирани роботи" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01.Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-39: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София, за ученическия стол на НПГ по КТС гр. Правец

Дата на публикуване: 01.10.2019 г.