logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-52
АОП номер: 00193-2019-0050
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-08
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”
Дата: 31.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-52-01 Решение 04.11.2019 г.
2 П-2019-52-02 Обявление 04.11.2019 г.
3 П-2019-52-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-52-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.
5 П-2019-52-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 14.01.2020 г.
6 П-2019-52-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 04.02.2020 г.
7 П-2019-52-07 Решение за определяне на изпълнител 20.02.2020 г.
8 П-2019-52-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.02.2020 г.
9 П-2019-52-09 Обявление за възложена поръчка 27.03.2020 г.
10 П-2019-52-10 Договор № З-47/11.03.2020 г. - обособена позиция 2 27.03.2020 г.
11 П-2019-52-11 Договор № З-48/11.03.2020 г. - обособена позиция 4 27.03.2020 г.
12 П-2019-52-12 Договор № З-58/18.03.2020 г. - обособена позиция 3 27.03.2020 г.
13 П-2019-52-13 Обявление за възложена поръчка 21.04.2020 г.
14 П-2019-52-14 Договор № З-68/08.04.2020 г. - обособена позиция 1 21.04.2020 г.
15 П-2019-52-15 Приложение към договор № З-68/08.04.2020 г. 21.04.2020 г.
16 П-2019-52-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 22.05.2020 г.
17 П-2019-52-17 Обявление за възложена поръчка 08.06.2020 г.
18 П-2019-52-18 Договор № З-95/05.06.2020 г. - обособена позиция 5 08.06.2020 г.
19 П-2019-52-19 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 07.07.2020 г.
20 П-2019-52-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.09.2020 г.
21 П-2019-52-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02.09.2020 г.
22 П-2019-52-22 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 24.09.2020 г.
23 П-2019-52-23 Съобщение - допълнително споразумение към Договор № З-95/05.06.2020 г. 24.09.2020 г.
24 П-2019-52-24 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.01.2021 г.