logo profile

Информация за Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Номер: ПК-2019-08
Вид: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”- обособена позиция № 1 с наименование: “Специализиран мобилен шумомер със софтуер и калибратори”
Дата: 05.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПК-2019-08-01 Покана 05.09.2019 г.
2 ПК-2019-08-02 Индикативни Оферти 12.09.2019 г.