logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-53
АОП номер: 00193-2019-0052
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, съгласно технически спецификации, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008" Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020”
Дата: 31.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-53-01 Решение 04.11.2019 г.
2 П-2019-53-02 Обявление 04.11.2019 г.
3 П-2019-53-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-53-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.
5 П-2019-53-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 14.01.2020 г.
6 П-2019-53-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 04.02.2020 г.
7 П-2019-53-07 Решение за определяне на изпълнител 20.02.2020 г.
8 П-2019-53-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.02.2020 г.
9 П-2019-53-09 Обявление за възложена поръчка за об. позиция 3 - Договор № З-64/31.03.2020 г. 15.04.2020 г.
10 П-2019-53-10 Договор № З-64/31.03.2020 г. 15.04.2020 г.
11 П-2019-53-11 Обявление за възложена поръчка 01.06.2020 г.
12 П-2019-53-12 Договор № З-87/28.05.2020 г. 01.06.2020 г.
13 П-2019-53-13 Договор № З-88/28.05.2020 г. 01.06.2020 г.
14 П-2019-53-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 03.09.2020 г.
15 П-2019-53-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 03.09.2020 г.
16 П-2019-53-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.09.2020 г.