logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-48
АОП номер: 00193-2019-0047
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-10
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”. обособена позиция № 1: „Специализирана акустична камера за заснемане разпределението на нивото на звуково налягане“ обособена позиция № 2: „Специализирана система за безконтактно измерване на вибрации“ обособена позиция № 3: Сканираща система за фабрични конструкции и помещения
Дата: 31.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-48-01 Решение 04.11.2019 г.
2 П-2019-48-02 Обявление 04.11.2019 г.
3 П-2019-48-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-48-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.