logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-47
АОП номер: 00193-2019-0046
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-07
Вид: Открита процедура
Наименование: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по "Специални електрозадвижвания в роботиката" за нуждите на Технически университет - София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"
Дата: 24.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-47-01 Решение 28.10.2019 г.
2 П-2019-47-02 Обявление 28.10.2019 г.
3 П-2019-47-03 Документация 29.10.2019 г.
4 П-2019-47-04 Електронен ЕЕДОП 29.10.2019 г.
5 П-2019-47-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 12.12.2019 г.
6 П-2019-47-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 03.01.2020 г.
7 П-2019-47-07 Решение за определяне на изпълнител в частта по обособена позиция 2 и за прекратяване в частта по обособена позиция 1 29.01.2020 г.
8 П-2019-47-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 29.01.2020 г.
9 П-2019-47-09 Обявление за възложена поръчка - прекратяване по оособена позиция 1 17.02.2020 г.
10 П-2019-47-10 Обявление за възложена поръчка 09.03.2020 г.
11 П-2019-47-11 Договор № З-33/27.02.2020 г. 09.03.2020 г.
12 П-2019-47-12 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 23.06.2020 г.