logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-51
АОП номер: 00193-2019-0049
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-14
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автомобилни мехатронни системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 31.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-51-01 Решение 04.11.2019 г.
2 П-2019-51-02 Обявление 04.11.2019 г.
3 П-2019-51-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-51-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.
5 П-2019-51-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 13.01.2020 г.
6 П-2019-51-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 24.01.2020 г.
7 П-2019-51-07 Решение за определяне на изпълнител 04.02.2020 г.
8 П-2019-51-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 04.02.2020 г.
9 П-2019-51-09 Обявление за възложена поръчка 27.03.2020 г.
10 П-2019-51-10 Договор № З-54/17.03.2020 г. 27.03.2020 г.
11 П-2019-51-11 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.11.2020 г.