logo profile

Информация за Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Номер: ПК-2019-14
Вид: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за изграждане на лаборатория по „Автомобилни мехатронни системи“ за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 09.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПК-2019-14-03 Покана 09.10.2019 г.
2 ПК-2019-14-04 Индикативни Оферти 16.10.2019 г.
3 ПК-2019-14-05 Индикативни Оферти 17.10.2019 г.