logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-49
АОП номер: 00193-2019-0048
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-15
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ обособена позиция № 1: Комплекс за физическо валидиране на мехатронни системи, подложени на механични въздействия обособена позиция № 2: Високоскоростна камера
Дата: 31.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-49-01 Решение 04.11.2019 г.
2 П-2019-49-02 Обявление 04.11.2019 г.
3 П-2019-49-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-49-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.
5 П-2019-49-05 Решение за прекратяване в частта по обособена позиция № 1 20.12.2019 г.
6 П-2019-49-06 Обявление за възложена поръчка - прекратяване в частта по обособена позиция № 1 06.01.2020 г.
7 П-2019-49-07 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 10.01.2020 г.
8 П-2019-49-08 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 21.01.2020 г.
9 П-2019-49-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 30.01.2020 г.
10 П-2019-49-10 Решение за определяне на изпълнител 30.01.2020 г.
11 П-2019-49-11 Обявление за възложена поръчка 06.04.2020 г.
12 П-2019-49-12 Договор № З-36/28.02.2020 г. 06.04.2020 г.
13 П-2019-49-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 03.09.2020 г.