logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-49
АОП номер: 00193-2019-0048
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-15
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет - София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“ обособена позиция № 1: Комплекс за физическо валидиране на мехатронни системи, подложени на механични въздействия обособена позиция № 2: Високоскоростна камера
Дата: 31.10.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-49-01 Решение 04.11.2019 г.
2 П-2019-49-02 Обявление 04.11.2019 г.
3 П-2019-49-03 Документация 05.11.2019 г.
4 П-2019-49-04 Електронен ЕЕДОП 05.11.2019 г.