logo profile

Обществени поръчки

Показване на 101-110 от 192.

Процедури по ЗОП № П-2017-17: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА на обектите на ТУ-София, присъединени на СрН и НН”

Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-02: Ремонт и абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения с повишена опасност

Дата на публикуване: 28.09.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Процедури по ЗОП № П-2017-16: „Доставка на тонер касети в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“

Дата на публикуване: 18.09.2017 г.

Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП № ДВ-2017-01: „Доставка на книги и учебници за нуждите на ТУ – София и изнесените звена за 2017 г.“

Дата на публикуване: 12.09.2017 г.
За обществената поръчка има избран изпълнител

Събиране на оферти с обява № С-2017-09: „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“(запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) Обособена позиция № 2: „Доставка на копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“

Дата на публикуване: 08.09.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-15: „Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София"

Дата на публикуване: 07.09.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-14: Доставка на компютърно и мрежово оборудване за ТУ-София, по обособени позиции: • Обособена позиция № 1: “Доставка на компютърно оборудване за ТУ-София“ • Обособена позиция № 2: „Доставка на мрежово оборудване за ТУ-София“

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-13: Доставка на нови консумативи за печатаща и копирна техника за ТУ-София

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-08: „Доставка на канцеларски материали за ТУ - София (запазена поръчка по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)”

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-07: „Доставка на канцеларски материали, на копирна и принтерна хартия за ТУ - София ”, по обособени позиции: • Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София» • Обособена позиция 2 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София“

Дата на публикуване: 11.08.2017 г.