logo profile

Обществени поръчки

Показване на 101-110 от 300.

Процедури по ЗОП № П-2019-28: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София”

Дата на публикуване: 13.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-27: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“

Дата на публикуване: 04.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-26: „Доставка на Безехова камера и измервателни антени по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Дата на публикуване: 04.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-25: „Доставка на специализирана система за измерване на параметрите на флуидни потоци със софтуерно обезпечаване за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 04.09.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-24: „Доставка на векторен и спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото)“.

Дата на публикуване: 20.08.2019 г.

Процедури по ЗОП № П-2019-23: „Доставка на специализирана роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Дата на публикуване: 02.08.2019 г.