logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-24
АОП номер: 00193-2019-0023
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на векторен и спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото)“.
Дата: 20.08.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-24-01 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - I-ви етап 20.08.2019 г.
2 П-2019-24-02 Решение 23.08.2019 г.
3 П-2019-24-03 Обявление 23.08.2019 г.
4 П-2019-24-04 Документация 23.08.2019 г.
5 П-2019-24-05 Електронен ЕЕДОП 23.08.2019 г.
6 П-2019-24-06 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - II-ри етап 03.09.2019 г.