logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-24
АОП номер: 00193-2019-0023
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на векторен и спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото)“.
Дата: 20.08.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-24-01 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - I-ви етап 20.08.2019 г.
2 П-2019-24-02 Решение 23.08.2019 г.
3 П-2019-24-03 Обявление 23.08.2019 г.
4 П-2019-24-04 Документация 23.08.2019 г.
5 П-2019-24-05 Електронен ЕЕДОП 23.08.2019 г.
6 П-2019-24-06 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - II-ри етап 03.09.2019 г.
7 П-2019-24-07 Решение за прекратяване в частта по обособена позиция № 2 18.09.2019 г.
8 П-2019-24-08 Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособена позиция 2 07.10.2019 г.
9 П-2019-24-09 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 20.11.2019 г.
10 П-2019-24-10 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 02.01.2020 г.
11 П-2019-24-11 Решение за определяне на изпълнител 20.01.2020 г.
12 П-2019-24-12 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.01.2020 г.
13 П-2019-24-13 Обявление за възложена поръчка 28.02.2020 г.
14 П-2019-24-14 Договор № З-27/25.02.2019 г. 28.02.2020 г.
15 П-2019-24-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25.09.2020 г.