logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-28
АОП номер: 00193-2019-0027
Вид: Процедура по договаряне без обявление
Наименование: “Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ – София”
Дата: 13.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-28-01 Решение 13.09.2019 г.
2 П-2019-28-02 Покана за обособена позиция 1 13.09.2019 г.
3 П-2019-28-03 Покана за обособена позиция 2 13.09.2019 г.
4 П-2019-28-04 Покана за обособена позиция 3 13.09.2019 г.
5 П-2019-28-05 Покана за обособена позиция 4 13.09.2019 г.
6 П-2019-28-06 Документация 13.09.2019 г.
7 П-2019-28-07 Електронен ЕЕДОП 13.09.2019 г.
8 П-2019-28-08 Решение за определяне на изпълнител 27.09.2019 г.
9 П-2019-28-09 Протоколи и окончателен доклад на комисията 27.09.2019 г.
10 П-2019-28-10 Обявление за възложена поръчка 28.10.2019 г.
11 П-2019-28-11 Договор за обособена позиция 1 № З-100/08.10.2019 г. 28.10.2019 г.
12 П-2019-28-12 Договор за обособена позиция 2:№ З-99/08.10.2019 г. 28.10.2019 г.
13 П-2019-28-13 Договор за обособена позиция 3: № З-102/08.10.2019 г. 28.10.2019 г.
14 П-2019-28-14 Приложение към договор № З-102/08.10.2019 г. 28.10.2019 г.
15 П-2019-28-15 Договор за обособена позиция 4: № З-101/08.10.2019 г. 28.10.2019 г.
16 П-2019-28-16 Приложение към договор № З-101/08.10.2019 г. 28.10.2019 г.
17 П-2019-28-17 Становище за осъществен контрол от АОП по чл. 233 от ЗОП 11.11.2019 г.
18 П-2019-28-18 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.01.2020 г.
19 П-2019-28-19 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.01.2020 г.
20 П-2019-28-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 05.02.2020 г.
21 П-2019-28-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 05.02.2020 г.