logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-27
АОП номер: 00193-2019-0026
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“
Дата: 04.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-27-01 Решение 09.09.2019 г.
2 П-2019-27-02 Обявление 09.09.2019 г.
3 П-2019-27-03 Документация 09.09.2019 г.
4 П-2019-27-04 Електронен ЕЕДОП 09.09.2019 г.
5 П-2019-27-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 20.11.2019 г.
6 П-2019-27-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 02.01.2020 г.
7 П-2019-27-07 Решение за определяне на изпълнител 20.01.2020 г.
8 П-2019-27-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 20.01.2020 г.
9 П-2019-27-09 Обявление за възложена поръчка 02.03.2020 г.
10 П-2019-27-10 Договор № З-20/20.02.2020 г. 02.03.2020 г.
11 П-2019-27-11 Договор № З-21/20.02.2020 г. 02.03.2020 г.
12 П-2019-27-12 Договор № З-22/20.02.2020 г. 02.03.2020 г.
13 П-2019-27-13 Договор № З-23/20.02.2020 г. 02.03.2020 г.
14 П-2019-27-14 Договор № З-24/20.02.2020 г. 02.03.2020 г.
15 П-2019-27-15 Договор № З-25/20.02.2020 г. 02.03.2020 г.
16 П-2019-27-16 Договор № З-26/20.02.2020 г. 02.03.2020 г.
17 П-2019-27-17 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.04.2020 г.
18 П-2019-27-18 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.04.2020 г.
19 П-2019-27-19 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.04.2020 г.
20 П-2019-27-20 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.04.2020 г.
21 П-2019-27-21 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.04.2020 г.
22 П-2019-27-22 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.04.2020 г.
23 П-2019-27-23 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.04.2020 г.