logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-27
АОП номер: 00193-2019-0026
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на “Софтуерно дефинирано радио платформи” за Технически Университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е¬обществото)“
Дата: 04.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-27-01 Решение 09.09.2019 г.
2 П-2019-27-02 Обявление 09.09.2019 г.
3 П-2019-27-03 Документация 09.09.2019 г.
4 П-2019-27-04 Електронен ЕЕДОП 09.09.2019 г.
5 П-2019-27-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 20.11.2019 г.