logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-26
АОП номер: 00193-2019-0025
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-03
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на Безехова камера и измервателни антени по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“
Дата: 04.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-26-01 Решение 09.09.2019 г.
2 П-2019-26-02 Обявление 09.09.2019 г.
3 П-2019-26-03 Документация 09.09.2019 г.
4 П-2019-26-04 Електронен ЕЕДОП 09.09.2019 г.
5 П-2019-26-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 20.11.2019 г.
6 П-2019-26-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 02.01.2020 г.
7 П-2019-26-07 Решение за определяне на изпълнител 31.01.2020 г.
8 П-2019-26-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 31.01.2020 г.
9 П-2019-26-09 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 2 -Договор № З-32/26.02.2020 г. 09.03.2020 г.
10 П-2019-26-10 Договор № З-32/26.02.2020 г.- за обособена позиция 2 09.03.2020 г.
11 П-2019-26-11 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1 -Договор № З-49/13.03.2020 г. 18.03.2020 г.
12 П-2019-26-12 Договор за обособена позиция 1 -Договор № З-49/13.03.2020 г 18.03.2020 г.
13 П-2019-26-13 Приложение към договор № З-49/13.03.2020 г 18.03.2020 г.
14 П-2019-26-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 22.05.2020 г.
15 П-2019-26-15 Съобщение - споразумение за прекратяване на обособена позиция 1 17.09.2020 г.
16 П-2019-26-16 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 17.09.2020 г.