logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-26
АОП номер: 00193-2019-0025
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-03
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на Безехова камера и измервателни антени по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“
Дата: 04.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-26-01 Решение 09.09.2019 г.
2 П-2019-26-02 Обявление 09.09.2019 г.
3 П-2019-26-03 Документация 09.09.2019 г.
4 П-2019-26-04 Електронен ЕЕДОП 09.09.2019 г.
5 П-2019-26-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 20.11.2019 г.