logo profile

Информация за Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Номер: ПК-2019-03
Вид: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Наименование: „Доставка на Безехова камера и измервателни антени по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“
Дата: 23.07.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПК-2019-03-01 Покана 23.07.2019 г.
2 ПК-2019-03-02 Индикативни Оферти 01.08.2019 г.