logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-23
АОП номер: 00193-2019-0022
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-01
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирана роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 02.08.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-23-01 Решение 05.08.2019 г.
2 П-2019-23-02 Обявление 05.08.2019 г.
3 П-2019-23-03 Документация 07.08.2019 г.
4 П-2019-23-04 Електронен ЕЕДОП 07.08.2019 г.
5 П-2019-23-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 30.09.2019 г.
6 П-2019-23-06 Решение за определяне на изпълнител 08.10.2019 г.
7 П-2019-23-07 Протоколи и окончателен доклад на комисията 08.10.2019 г.
8 П-2019-23-08 Обявление за възложена поръчка 18.11.2019 г.
9 П-2019-23-09 Договор № З -110/31.10.2019 г. 18.11.2019 г.
10 П-2019-23-10 Приложение към договор № З -110/31.10.2019 г. 18.11.2019 г.
11 П-2019-23-11 Допълнително споразумение към сключен договор № З-110/31.10.2019 г. от 26.02.2020 г. 12.03.2020 г.
12 П-2019-23-12 Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 12.03.2020 г.
13 П-2019-23-13 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 10.12.2020 г.