logo profile

Информация за Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Номер: ПК-2019-01
Вид: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Наименование: „Доставка на специализирана роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 11.07.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПК-2019-01-01 Покана 11.07.2019 г.
2 ПК-2019-01-02 Индикативни Оферти 19.07.2019 г.