logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-25
АОП номер: 00193-2019-0024
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП: ПК-2019-02
Вид: Открита процедура
Наименование: „Доставка на специализирана система за измерване на параметрите на флуидни потоци със софтуерно обезпечаване за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
Дата: 04.09.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-25-01 Решение 09.09.2019 г.
2 П-2019-25-02 Обявление 09.09.2019 г.
3 П-2019-25-03 Документация 09.09.2019 г.
4 П-2019-25-04 Електронен ЕЕДОП 09.09.2019 г.
5 П-2019-25-05 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 27.11.2019 г.
6 П-2019-25-06 Протоколи и окончателен доклад на комисията 04.12.2019 г.
7 П-2019-25-07 Решение за определяне на изпълнител 04.12.2019 г.
8 П-2019-25-08 Обявление за възложена поръчка 07.01.2020 г.
9 П-2019-25-09 Договор № З-146/18.12.2019 г. 07.01.2020 г.
10 П-2019-25-10 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.01.2020 г.