logo profile

Информация за Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Номер: ПК-2019-02
Вид: Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Наименование: „Доставка на специализирана система за измерване на параметрите на флуидни потоци със софтуерно обезпечаване за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Дата: 23.07.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 ПК-2019-02-01 Покана 23.07.2019 г.
2 ПК-2019-02-02 Индикативни Оферти 31.07.2019 г.