logo profile

Обществени поръчки

Показване на 111-120 от 192.

Събиране на оферти с обява № С-2017-06: „Извършване на строително монтажни работи в Трети учебен корпус на Филиала на ТУ – София в град Пловдив“

Дата на публикуване: 02.08.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-12: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал и контрол на достъпа в студентски общежития бл. № 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33A, 54 вх. А, Б и В, 59, вх. А, Б, В и Г на ТУ – София, намиращи се в гр. София, Студентски град

Дата на публикуване: 27.06.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-11: Изграждане на високотехнологични системи за климатизация на 2 (две) аули на Блок 3 и 4 (четири) аули на Блок 1 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“

Дата на публикуване: 01.06.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-09: Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подадени заявки за нуждите на ТУ - София" чрез сключване на рамково споразумение, по 26 обособени позиции, включващи доставка на мляко и млечни продукти, месни продукти, месо, пиле и пилешки продукти, риба, плодове и зеленчуци, бакалия, консерви, хляб, сладкиши, захарни изделия, сандвичи, безалкохолни напитки и бира и други хранителни стоки.

Дата на публикуване: 16.05.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-08: Доставка на нови настолни компютри, плоски дисплеи, преносими компютри, принтери, скенери и периферия за компютри за нуждите на НИС при Технически университет – София.

Дата на публикуване: 20.04.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-05: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 20.04.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-07: Документация (във връзка със сключени през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП (отм.) за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения”

Дата на публикуване: 22.03.2017 г.

Събиране на оферти с обява № С-2017-04: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София и изнесените звена“

Дата на публикуване: 17.03.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-06: Документация за участниците, сключили през 2013 г. рамкови споразуменя по реда но ЗОП (отм.), за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София по договори, финансирани от Фонд Научни Изследвания»

Дата на публикуване: 14.03.2017 г.

Процедури по ЗОП № П-2017-05: ДОКУМЕНТАЦИЯ за участниците (във връзка със сключени през 2013 г. рамкови споразумения по реда но ЗОП (отм.)) за сключване на конкретни договори за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ТУ - София и неговите поделения", по следните две обособени позиции: Обособена позиция 2 „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София и неговите поделения» Обособена позиция 3 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ-София и неговите поделения"

Дата на публикуване: 02.03.2017 г.