logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-19
АОП номер: 00193-2019-0018
Вид: Публично състезание
Наименование: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“
Дата: 25.07.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-19-01 Решение 25.07.2019 г.
2 П-2019-19-02 Обявление 25.07.2019 г.
3 П-2019-19-03 Документация 25.07.2019 г.
4 П-2019-19-04 Електронен ЕЕДОП 25.07.2019 г.
5 П-2019-19-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 30.08.2019 г.
6 П-2019-19-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 10.09.2019 г.
7 П-2019-19-07 Решение за определяне на изпълнител 17.09.2019 г.
8 П-2019-19-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 17.09.2019 г.
9 П-2019-19-09 Обявление за възложена поръчка Договор № З-103/10.10.2019 г. 16.10.2019 г.
10 П-2019-19-10 Приложение към договор № З-103/10.10.2019 г. - част I 16.10.2019 г.
11 П-2019-19-11 Приложение към договор № З-103/10.10.2019 г. - част II 16.10.2019 г.
12 П-2019-19-12 Приложение към договор № З-103/10.10.2019 г. - част III 16.10.2019 г.
13 П-2019-19-13 Приложение към договор № З-103/10.10.2019 г. - част IV 16.10.2019 г.
14 П-2019-19-14 Обявление за възложена поръчка 16.10.2019 г.
15 П-2019-19-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 23.10.2020 г.