logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-19
АОП номер: 00193-2019-0018
Вид: Публично състезание
Наименование: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“
Дата: 25.07.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-19-01 Решение 25.07.2019 г.
2 П-2019-19-02 Обявление 25.07.2019 г.
3 П-2019-19-03 Документация 25.07.2019 г.
4 П-2019-19-04 Електронен ЕЕДОП 25.07.2019 г.
5 П-2019-19-05 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП 30.08.2019 г.
6 П-2019-19-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 10.09.2019 г.
7 П-2019-19-07 Решение за определяне на изпълнител 17.09.2019 г.
8 П-2019-19-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 17.09.2019 г.