logo profile

Информация за обществена поръчка

Номер: П-2019-18
АОП номер: 00193-2019-0017
Вид: Открита процедура
Наименование: ДОСТАВКА НА НОВО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНКУРС НА НИС И ДОГОВОРИ С ФНИ
Дата: 09.07.2019 г.

Документи и съобщения

Идентификатор на документа Тип документ Дата на публикуване
1 П-2019-18-01 Решение 12.07.2019 г.
2 П-2019-18-02 Обявление 12.07.2019 г.
3 П-2019-18-03 Документация 12.07.2019 г.
4 П-2019-18-04 Електронен ЕЕДОП 12.07.2019 г.
5 П-2019-18-05 Разяснения по условията на обществената поръчка Във връзка с въпроси постъпили на 12.08.2019 г. 15.08.2019 г.
6 П-2019-18-06 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 27.08.2019 г.
7 П-2019-18-07 Решение за определяне на изпълнител 02.09.2019 г.
8 П-2019-18-08 Протоколи и окончателен доклад на комисията 02.09.2019 г.
9 П-2019-18-09 Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1: Договор № З-93/19.09.2019 г; за обособена позиция 2: Договор № З-94/19.09.2019 г. 03.10.2019 г.
10 П-2019-18-10 Договор № З-93/19.09.2019 г + приложение I част 03.10.2019 г.
11 П-2019-18-11 Приложение към договор № З-93/19.09.2019 г. - част II 03.10.2019 г.
12 П-2019-18-12 Приложение към договор № З-93/19.09.2019 г. - част III 03.10.2019 г.
13 П-2019-18-13 Договор № З-94/19.09.2019 г.+ приложения към него 03.10.2019 г.
14 П-2019-18-14 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 28.10.2019 г.
15 П-2019-18-15 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 11.11.2019 г.